Välkommen till

Larsson Widman Advokatbyrå

Fastighetsrätt och entreprenadrätt

Aktuellt

Advokat Eva Larsson Widman och Larsson Widman Advokatbyrå biträder eller har nyligen biträtt klienter i bland annat följande sammanhang.

• Börsnoterat industriföretag i planförfarande/planprocess rörande ny detaljplan för kvarteret Sturegallerian i Stockholm.

• Media/reklamföretag i process rörande bygglov för uppsättande av digitala reklamskyltar längs trafikled i mellansvensk kommun.

• Börsnoterat byggföretag i bygglovsprocess rörande bygglov i efterhand för tre uppförda flerbostadshus i Bromma, Stockholm.

• Grupp av fastighetsägare i process rörande frågan om strandskydd för skyddsklassad ö i Stockholms ytterskärgård.

• Börsnoterat fastighetsbolag i planförfarande/planprocess rörande detaljplan för uppförande av NobelCenter på Blasieholmen, Stockholm.

• Grupp av bostadsrättsföreningar i planförfarande/planprocess rörande ny detaljplan för utbyggnad av skola i Stockholms innerstad.

• Privatperson i process rörande marklov för anläggande av pool på fastighet på Gotland.

• Privatpersoner i bygglovsprocess för fastighet på ö utanför Marstrand, Göteborgs skärgård.

• Entreprenadföretag i smidesbranschen rörande tvist/process om ersättning för äta-arbeten och försening i entreprenadprojekt.

• Bolag specialiserat på medicinsk laboratorieinredning i tvist mot Karolinska Institutet avseende ersättning för genomförd totalentreprenad.

• Bostadsrättsförening i överklagandeprocess rörande byggsanktionsavgift om flermiljonbelopp på grund av åtgärder utförda av konsultföretag vid genomförandet av entreprenadprojekt.

• Fastighetsbolag i Göteborg för bygglovsprocess rörande påbyggnad av våningsplan på fastighet i Majorna i Göteborg.

• Bostadsrättsorganisation för konsultation/second opinion avseende tvist rörande uppförande av så kallade passivhus i Stockholm.

• Privatpersoner i tvist rörande krav om prisavdrag på grund av fel i fastighet.

• Större bostadsrättsförening i planförfarande/planprocess rörande ny detaljplan för förtätning av befintligt bostadsområde i Jarlaberg, Nacka.

• Privatperson rörande krav på flytt av byggnad i Norrtälje skärgård.

• Börsnoterat fastighetsbolag vid tillståndsprövning för vattenverksamhet avseende tunnelanläggning City Link, Stockholm.

• Privatperson för upprättande av servitutsavtal rörande fastigheter i Stockholms skärgård.

• Privatperson angående konsultation rörande enligt samäganderättslagen samägd grupp av fastigheter vid Kalmar kust.