Fastighetsrätt

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med fastighetsrättsliga ärenden i vid bemärkelse och har många olika typer av uppdrag och ärenden av fastighetsrättslig karaktär.

Advokatbyrån arbetar med plan- och byggrätt, exempelvis rörande bygglov och planfrågor/detaljplaner samt övriga ärenden rörande PBL, Plan- och bygglagen. Vi har uppdrag rörande servitut, arrende, fastighetsbildning och strandskydd samt bistår i ärenden och tvister rörande fel i fastighet och bostadsrätt.

Inom det fastighetsrättsliga området företräder vi såväl företag, föreningar och organisationer av olika slag, som privatpersoner. Vi har uppdrag för exempelvis fastighetsbolag och andra kommersiella fastighetsägare, arkitektfirmor, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och enskilda fastighetsägare.

Vi bistår våra klienter med juridisk rådgivning och företräder dem i tvister, processer och övriga fastighetsrättsliga förfaranden/ärenden, i allmän domstol, specialdomstol (mark- och miljödomstol), vid förvaltningsdomstol samt vid övriga myndigheter, exempelvis länsstyrelser, kommuner och lantmäteriet. Vi bistår vid överklaganden av olika slag.

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med fastighetsrätt och entreprenadrätt