Om Larsson Widman Advokatbyrå

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med fastighetsrätt och entreprenadrätt. Advokatbyrån företräder företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i ärenden inom sina specialistområden. Vi bistår våra klienter med juridisk rådgivning och företräder dem i tvister, processer och fastighetsrättsliga förfaranden, i allmän domstol, specialdomstol (mark- och miljödomstol), vid förvaltningsdomstol samt vid övriga myndigheter, exempelvis länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten.

Larsson Widman Advokatbyrå har kontor i Stockholm men har uppdrag för klienter över hela landet.

Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund har man åtagit sig att arbeta enligt de etiska regler som gäller för advokater. Detta innebär bland annat att man som advokat har tystnadsplikt och att man inte åtar sig uppdrag som innebär en jävssituation. Som advokat är man skyldig att alltid tillvarata sin klients intressen och sätta lojaliteten till klienten främst.

Se Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se för närmare information om de etiska reglerna och för information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med fastighetsrätt och entreprenadrätt